Vedtægter

 for

Haverslev Idrætsforening

§1

NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Haverslev Idrætsforening.
Foreningen er hjemmehørende i Rebild Kommune.
Foreningen er stiftet den 6. august 1918
 

§2

FORMÅL
Foreningens formål er at give det enkelte medlem adgang til at dyrke idræt og andet kulturelt på det niveau, den pågældende ønsker, samt indgå i et fællesskab med klubfølelse og kammeratskab.Foreningen ønsker desuden igennem et åbent og alternativt sportsmiljø at medvirke aktivt til at fremme social integration.
 

§3

TILHØRSFORHOLD
Foreningen er medlem af det nødvendige specialforbund/hovedorganisation og er dermed undergivet disse love og bestemmelser.
 

§4

MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION
Som aktive medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer kan optages.
 
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 

§5

ARBEJDSOMRÅDE
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer, der er behov forI henhold til formålsparagraffen.
 

§6

Bestyrelsen
Foreningens daglige drift varetages af bestyrelsen som består af 3 medlemmer – heraf den ene med tegningsret sammen med foreningens kasserer. 
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen, som er på valg hvert år.
 
Alle bestyrelsesposter vælges for 2 år af gangen.
 
2 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige år og 1 bestyrelsesmedlem på valg i lige år.
Ved valg første år, er det de to personer som opnår flest stemmer som er valgt for 2 år.
 
Hvert fremmødt medlem kan afgive 1 stemme.
Det medlem der opnår flest stemmer er valgt ind som den første, det medlem med næst flest stemmer er valgt ind som den anden og så fremdeles.
Herefter forgår en ny valgrunde, hvor der vælges en suppleant.
 
Hvis der sker frafald i bestyrelsen, skal suppleanten træde ind. Bestyrelsen finder selv en afløser, som kan varetage denne suppleantpost indtil næste generalforsamling.
 
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
 
På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.
Ved valg første år, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er på valg efter et år.
 

§7

UNDERUDVALG /UNDERGRUPPER
Bestyrelsen kan tage initiativ til at nedsætte undergrupper.
 
Bestyrelsen har ret til at udpege medlemmer til undergrupperne:
 • Økonomi-gruppen, herunder kontingentgruppen, sponsor/indkøbsaftalegruppen
 • Arrangement-gruppen
 • PR-gruppen
 • Kantine-gruppen
 • Eventuelle andre undergrupper.
 
Medlemmer til Gymnastik-gruppen, Badminton-gruppen, Volleyball-gruppen
og Fodbold-gruppen, og eventuelle nye sports-grupper, vælges af medlemmerne på et årligt møde, som Sportsudvalget indkalder til.
 
Sports-grupperne består af 2-5 personer.
 
Grupperne er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af bestyrelsen godkendte budget.
Grupperne har pligt til at holde ledelsen orienteret om deres arbejde, samt ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøder når der hertil indkaldes.
 

§8

KONTINGENT
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen i samarbejde med eventuelle udvalg.
 
  

§9

MEDLEMSFORHOLD
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 

§10

GENERALFORSAMLING
 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.Generalforsamlingen bekendtgøres senest med 8 dages varsel i den lokale avis.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse 
 3. Stemmeret har forældre med børn og medlemmer på 16 år og derover, der har været medlem af foreningen i mere end 1 måned.Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.
 5. Alle personvalg foregår skriftligt.
 6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§11

DAGSORDEN
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning og vision for fremtiden.
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 5. Behandling af forslag.
 6. Valg i henhold til § 6
 7. Valg af revisorer.
 8. Eventuelt.

§12

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
 

§13

ANSVAR / TEGNINGSRET

Foreningen tegnes ved underskrift af den person, som af bestyrelsen er udpeget til at have tegningsret, samt foreningens kasserer.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
  

§14

BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele bestyrelsen være til stede.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
  

§15

REGNSKABSÅR
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab. Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.
 

§16

OPLØSNING
 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
 2. Foreningens formue tilfalder ved opløsning idrætslige og sociale formål i Haverslev by, som således også varetager fordelingen af eventuelle midler.
Således vedtaget den 10/3 2011
 
 
-----------------------------
Sig. Stinna Larsen 
 
 
-----------------------------
Sig. Morten Pedersen
 
 
-----------------------------
Sig. Joan Straarup
 
 
-----------------------------
Sig. Svend Lindal - DGI Konsulent (Dirigent ved generalforsamlingen)